คณบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

Read More

โครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ...
Read More
Top