Day: February 15, 2019

โครงการนิติรัฐศาสตร์สร้างรัก สร้างฝัน สร้างปัญญา เพื่อแผ่นดิน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโครงการนิติรัฐศาสตร์สร้างรัก สร้างฝัน สร้างปัญญา เพื่อแผ่นดิน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “นิติรัฐศาสตร์สร้างรัก สร้างฝัน สร้างปัญญา เพื่อแผ่นดิน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ