Day: February 13, 2019

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร และคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน ในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ