ปรัชญา

สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม