นางสาววาสนา เลิศมะเลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาววาสนา บุตรพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวมนนิภา ศรีรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติการ

นายสุรชัย สีดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป