อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี
ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์
อาจารย์ประจำสาขา