ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
อาจารย์ประจำสาขา