อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

รักษาราชการแทนคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์


ภาระงาน

                                                         

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช                            อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี

รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์                            รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์


                                                      ภาระงาน                                                                                                                                               ภาระงาน

                                   

                                                         อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา

                                                 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

                                                                                                  ภาระงาน                                                                                                                                      

288353018_1178045046315785_574483597780915552_n

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

รูปที่ 23

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์