ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย

สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความขอบคุณแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

12/28/2022

กิจกรรมการสร้างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกราศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์  

Wasana Wasana Lertmalao

12/26/2022

Wasana Wasana Lertmalao

12/13/2022

คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกองพลทหารราบที่ 6 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Wasana Wasana Lertmalao

09/29/2022

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

Wasana Wasana Lertmalao

08/05/2022

Wasana Wasana Lertmalao

08/03/2022

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์ริยา เด็ดขาด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

Jakkathon

07/11/2022

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายยงยุทร ธรรมนิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายพงศกรณ์ ตั้งกิตต์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 3.คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

Jakkathon

07/11/2022

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่น คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ ครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

07/11/2022
1 2 7