โครงสร้างคณะนิติรัฐศาสตร์

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะและสมรรถนะแห่งอนาคต 
น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสร้างนวัตกรสังคมมืออาชีพด้านกฎหมาย การบริหาร การปกครอง
บนพื้นฐานแนวคิดเชิงบูรณาการศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกระดับ