ปรัชญา

“ศาสตร์บูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสร้างนวัตกรสังคมมืออาชีพ
บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน