แหล่งขอทุนวิจัย

ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-561-1986
E-mail. [email protected]
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-561-3480
โทรสาร. 02-561-2738 ,
02-942-8430

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์ต่างๆ ทั้งในด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จิตวิทยาและภูมิศาสตร์

ทุนวิจัยระดับชาติ

สภาวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand ; NRCT)
โทร. 02-561-2445
E-mail. [email protected]
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของสังคมไทยรวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund ; TRF)
โทร.02-278-8200
โทรสาร. 02-298-0476
E-mail. [email protected] , [email protected]
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทยเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipook's Institute ; KPI)

โทร. 02-141-9600
E-mail. [email protected]

การสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชาธิปไตย สันติภาพ และความขัดแย้ง ฯ 

แหล่งทุนวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทร. 02-283-5012

ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ด้านการเงิน ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ทั้งในและนอกประเทศ

ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร

โทร. 02-880-9429 ต่อ 3314-5
โทรสาร. 02-880-9332
E-mail. [email protected]

ส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ