คู่มือบริการวิชาการและจัดการความรู้


	แบบฟอร์มคำขอสอนชดเชย	รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report : SAR)	แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาต เปลี่ยนแปลง ยกเลิกโครงการ	แบบฟอร์ม ขอบรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะนิติรัฐศาสตร์	แบบฟอร์มสรุปผลดำเนินโครงการ 2564	แบบฟอร์มเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น	ชุดความรู้ บริการวิชาการและการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ-2564


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร