ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download

บันทึกข้อความ-เปลี่ยนแปลงตารางสอน-template

แบบฟอร์มบันทึกขอสอนชดเชย คณะนิติรัฐศาสตร์

แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาต เปลี่ยนแปลง ยกเลิกโครงการ

แบบฟอร์มบันทึกขอลาประชุม

แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณโครงการคณะนิติรัฐศาสตร์

แบบฟอร์สรุปผลการดำเนินโครงการ 2562