ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download

แบบฟอร์มขอนุมัติโครงการ 2562

แบบฟอร์มบันทึกขอสอนชดเชย คณะนิติรัฐศาสตร์

บันทึกขอเลื่แบบฟอร์มบันทึกขอลาประชุมอน-ยกเลิก การจัดโครงการ งบต่ำกว่า 50,000

แบบฟอร์มบันทึกขอลาประชุม