ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download
No posts found.

นางสาววาสนา เลิศมะเลา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาววาสนา บุตรพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนนิภา ศรีรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ