เจ้าหน้าที่ประจำคณะ


นางสาววาสนา เลิศมะเลา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาววาสนา บุตรพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนนิภา ศรีรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายจักรธร พลคชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป