เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

นางสาววาสนา เลิศมะเลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาววาสนา บุตรพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

DSCF4104

นายจักรธร พลคชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

นางสาวมนนิภา ศรีรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับปฏิบัติการ