เจ้าหน้าที่ประจำคณะ


นางสาววาสนา เลิศมะเลา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาววาสนา บุตรพรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายจักรธร พลคชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนนิภา ศรีรักษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ