ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download


นางสาววาสนา เลิศมะเลา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาววาสนา บุตรพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนนิภา ศรีรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ