ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download
No posts found.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง
ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี
รองประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.พิบูลศักดิ์ ราชจันทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์