อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี
ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู

อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์
อาจารย์ประจำสาขา