ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download


อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี
ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์


อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.พิบูลศักดิ์     ราชจันทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์