ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download


อาจารย์พิมลศักดิ์ นิลผาย
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา
รองประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
อาจารย์ประจำสาขา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ปฏิวัติ ธีระวิชชากูร
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ริยา เด็ดขาด
อาจารย์ประจำสาขา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร
อาจารย์ประจำสาขา (ลาศึกษาต่อ)