อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมลศักดิ์ นิลผาย

อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์ปฏิวัติ ธีระวิชชากูร
อาจารย์ประจำสาขา
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ริยา เด็ดขาด

อาจารย์ประจำสาขา
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร

อาจารย์ประจำสาขา