อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยธร ไชยวิเศษ
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา
รองประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี
อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมลศักดิ์ นิลผาย
อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์ปฏิวัติ ธีระวิชชากูร
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ริยา เด็ดขาด
อาจารย์ประจำสาขา (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร
อาจารย์ประจำสาขา (ลาศึกษาต่อ)