หลักสูตร

หลักสูตรประจำคณะนิติรัฐศาสตร์

           คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

Bachelor of Laws (LL.B.)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ให้มีความรู้ด้านกฎหมาย และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และพัฒนาสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติรัฐศาสตร์ ในประชุมครั้งที่ 1(17)/2563

ผ่านสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(150)/2563

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์กับบริบทของการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติรัฐศาสตร์ 

ผ่านสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 9/2560

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10(121)/2560

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

Bachelor of Political Science (B.Pol.Sci)

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริงานรัฐกิจ การบริหารจัดการรัฐแนวใหม่ และการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติรัฐศาสตร์ 

ผ่านสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 4

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4(104)/2559