รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

กรอบงานด้านวิชาการ

1. งานนโยบาย งบประมาณ และการบริหาร
1.1 พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ
1.2 กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับนโยบายและแผนคณะ
1.3 กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะ
1.4 กำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
1.5 กำกับดูแลและดำเนินการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบการผลิตบัณฑิต
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
1.7 อนุมัติ ลงนาม และปฏิบัติภารกิจที่คณบดีมอบหมาย

2. งานบริหารงานวิชาการและการเรียนการสอน
2.1 กำกับดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะฯ
2.2 กำกับดูแลการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร และการประกันคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)
2.3 กำกับดูแลและประสานงานระหว่างคณะทำงานต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการอำนวยการด้านการเรียนการสอน การรับนักศึกษา การบริการการศึกษา ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และงานวิชาการอื่นๆ ตามหลักสูตรของคณะ
2.4 ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการของคณะ และกำกับดูแลโครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการของหลักสูตร
2.5 บริหารจัดการและประสานงานกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการ และสหกิจศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ
2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ในด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

กรอบงานด้านการวิจัย
1. งานนโยบาย งบประมาณ และการบริหาร
1.1 พัฒนาและออกแบบนโยบาย แผนกลยุทธ์ และกลไกการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และการผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากร
1.2 กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนคณะและมหาวิทยาลัย
1.3 กำกับดูแลและบริหารจัดการนโยบายและแผนงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการอื่นๆ
1.4 กำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
1.5 กำกับดูแลและดำเนินการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบ การวิจัย
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
1.7 อนุมัติ ลงนาม และปฏิบัติภารกิจที่คณบดีมอบหมาย

2. งานบริหารการวิจัย
2.1 กำกับดูแลด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิจัย และแหล่งทุนวิจัย
2.2 ประสานงานระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย คณะกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัย
2.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร บุคคล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนางานด้านการวิจัย
2.4 ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมด้านการวิจัยของคณะ และกำกับดูแลโครงการ/ กิจกรรมด้านการวิจัยของหลักสูตร
2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี