ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2562