ภาระงานผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด