ภาระงานผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

 

 

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด