คณะกรรมการผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

 

อาจารย์ริยา เด็ดขาด

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์


ภาระงาน

                                                                            

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์

                   รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์                                          รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

                                                ภาระงาน                                                                                                                  ภาระงาน

                                                                                                                              

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ         อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม            อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา
                                  ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์                             ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์                          ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

                                                                                   ภาระงาน                                                                                                                                      

288353018_1178045046315785_574483597780915552_n

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์