คณะกรรมการผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ภาระงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภาระงาน

อาจารย์สุพัฒนา  ศรีบุตรดี รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาระงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ภาระงาน

อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ภาระงาน

รูปที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

รูปที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์