คณะกรรมการผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ

อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

รูปที่ 11

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

รูปที่ 17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รูปที่ 23

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์