คณะกรรมการผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ

อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ
00000875_0_20160901-183529

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

รูปที่ 17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รูปที่ 23

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์