คณะกรรมการผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

 

อาจารย์ริยา เด็ดขาด

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์


ภาระงาน

                                                                                 

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา

                   รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์                                                รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

                                                ภาระงาน                                                                                                                        ภาระงาน

                                                                                                                                      

                                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ         อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
                                                                                         ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์                             ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

                                                                                                                                 

อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์