คณะกรรมการผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี

รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ
00000875_0_20160901-183529

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
00000875_0_20170119-111122

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รูปที่ 23

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์