คณะกรรมการผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
ภาระงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภาระงาน

อาจารย์สุพัฒนา  ศรีบุตรดี
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ภาระงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
ภาระงาน

อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ภาระงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ภาระงาน