ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

 


อาจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

 

กรอบงานแผน

 1. กำกับขับเคลื่อนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 2. จัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะที่มาจากประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่างๆ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจในทิศทางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
 4. จัดโครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ
 5. ให้ความรู้เรื่องการแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติการ
 6. ทบทวน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านงานแผนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

กรอบงานงบประมาณ

 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
 2. วางระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 3. วางระบบ กลไก และติดตามการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ การพัฒนา คณะฯ และการพัฒนาบุคลากร
 4. กำกับขับเคลื่อนให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา ทุก ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน
 5. วางระบบ กลไก และกำกับขับเคลื่อนให้มีฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณของคณะฯ ที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี