ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 

กรอบงานบริการวิชาการ

 1. จัดทำแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
 2. วางระบบและกลไกการบริการวิชาการของคณะ
 3. ดูแลและบริหารจัดการตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม
 4. สนับสนุนและดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
 6. กำกับดูแลและดำเนินการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบ ของการพัฒนานักศึกษา
 7. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีทักษะและประสบการณ์ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่สังคมและสามารถชี้นำสังคมได้
 8. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารในการให้บริการวิชาการ
 9. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านบริการวิชาการของคณะให้เป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้าง
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านการบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

กรอบงานการจัดการความรู้

 1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
 2. วางระบบและกลไกการจัดการความรู้ของคณะ
 3. ดูแลและบริหารจัดการตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
 4. ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการจัดการความรู้
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านการจัดการความรู้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี