ดาวน์โหลด เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (SAR) 2563

1. SAR คณะนิติรัฐศาสตร์ 2563 2. SAR นิติศาสตร์ 2563 3. SAR รัฐประศาสนศาสตร์ 2563 4. SAR รัฐศาสตร์ 2563