โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำนักศึกษาโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำนักศึกษา

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 กิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2 คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการใน กิจกรรมอบรมแกนนำและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำชุมชนโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำชุมชน

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 กิจกรรมอบรมแกนนำชุมชน รุ่น 2 คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ ใน กิจกรรมอบรมแกนนำชุมชน รุ่น 2ได้รับเกียรติจาก รองอธิอการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ที่กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ลำดับสำรอง) Edge Google-drive Google-drive

โครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ผู้จัดทำแผน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซต์ จังหวัดอุบลราชธานี Facebook

ความร่วมมือด้านวิชาการ MOU “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม”ความร่วมมือด้านวิชาการ MOU “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” กับสำนักงานกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ จำนวน 15 สถาบัน มีความเห็นร่วมกันในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครฯ

Thank you partyThank you party

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน Thank you party ครั้งที่ 1 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ สโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้เสียเวลาส่วนตน ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมาhttps://youtu.be/7USIDBX4x-k Facebook Youtube

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในกิจกรรม “สร้างแกนนำและเครือข่ายสถานศึกษา” และ “สร้างแกนนำและเครือข่ายชุมชน”เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Google-drive

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563ณ ห้องรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณขอขอบพระคุณคณะกรรมการและคณาจารย์ทุกท่าน ครับ/ค่ะ Facebook