ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ นักศึกษาภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563...
Read More

โครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์...
Read More

ความร่วมมือด้านวิชาการ MOU “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) "เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม"...
Read More

Thank you party

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน Thank you party ครั้งที่ 1 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่...
Read More

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น...
Read More

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563ณ ห้องรองศาสตราจารย์...
Read More

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ภาพกิจกรรมโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม...
Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อผู้อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา...
Read More
Top