surin

01/04/2019

โครงการสร้างความตระหนักรู้ต่อตนเองเพื่อป้องกันภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ มีคุณหมอและทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลธวัชบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่ศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก และรู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

surin

09/29/2018
1 2