ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download

ภาพกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ มอบผลผลิตจากสวนให้กับ

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์

และอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

 

คณบดี รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบผลผลิตจาก “สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติรัฐศาสตร์” แก่ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสนำทีมนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคว้าเหรียญรางวัล 5 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 วันที่ 4-10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “นิติรัฐศาสตร์สร้างรัก สร้างฝัน สร้างปัญญา เพื่อแผ่นดิน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ

 

 

This gallery contains 15 photos.

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร และคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โดยมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน ในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรดี เกษมทรัพย์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รักษาราชการแทนคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม

 

 

คณะนิติรัฐศาสตร์ร่ได้จัดโครงการ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้บริการสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะกันระหว่างเด็กและเยาชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ได้มีผู้ปกครอง และน้องๆ จากหลายๆโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนน้องๆ จากชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมเล่นกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน