โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

           คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดี ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหารสารคาม ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

Wasana Wasana Lertmalao

05/01/2023