Month: August 2022

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ โดยการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้