ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ กองบรรณาธิการและคณะกรรมการบริหารวารสาร เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 2 รอบ 4 ครั้งที่ 3 (2565 – 2567) Facebook

Wasana Wasana Lertmalao

06/30/2022

ยินดีต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ยินดีต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในโอกาสที่มาบรรยายไห้ความรู้เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในทศวรรษหน้า” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

06/28/2022