คณะนิติรัฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้รับเกียรติ จาก1.รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ประธานกรรมการ2.อาจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์ กรรมการ3.อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ กรรมการ4.อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ กรรมการ5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการและเลขานุการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีการ ผลการประเมิน คะแนนที่ได้รับ คือ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากคณะนิติรัฐศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทุกท่านเป็นอย่างสูงในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Facebook

Jakkathon

08/27/2021

Download Logo คณะนิติรัฐศาสตร์

ตราประจำคณะนิติรัฐศาสตร์ การดาวน์โหลด เลือกที่ “Logo คณะนิติรัฐศาสตร์” ตัวอักษรสีแดง **ไฟล์ที่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเป็นนามสกุล .PNG รูปภาพไม่มีพื้นหลัง

Jakkathon

08/24/2021

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ อบรมสถานศึกษา รุ่น 2

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่2 เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่2 รอบเครือข่ายสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและขอขอบพระคุณสถานศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ Facebook

Jakkathon

08/22/2021

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารอบคัดเลือกการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการพิจารณารอบคัดเลือกการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิติรัฐศาสตร์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวด Law and Politics Young Citizens Awards 3 ประเภท คือ 1) รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards ด้านนิติศาสตร์2) รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards ด้านรัฐประศาสนศาสตร์3) รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards ด้านรัฐศาสตร์ ในรอบนี้พิจารณาจากจำนวน ผู้เข้าชม (View) ในช่องยูทูป (YouTube) และจำนวนผู้เผยแพร่ […]

Jakkathon

08/20/2021