Month: November 2019

ประชุมแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประชุมแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาแผนร่วมกับ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Line