Day: August 8, 2019

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ปี 2562 ณ ห้องกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2562