ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรดี เกษมทรัพย์ โดยมี...
Read More

คณบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

Read More
Top