ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download

Monthly Archives: January 2019

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรดี เกษมทรัพย์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รักษาราชการแทนคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม

 

 

คณะนิติรัฐศาสตร์ร่ได้จัดโครงการ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้บริการสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะกันระหว่างเด็กและเยาชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ได้มีผู้ปกครอง และน้องๆ จากหลายๆโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนน้องๆ จากชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมเล่นกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน