Month: January 2019

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรดี เกษมทรัพย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม