แผนและงบประมาณ

แผนและงบประมาณ คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565