คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์1 คณะนิติรัฐศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึสโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์