สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมี ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก
1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายยงยุทร ธรรมนิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
2.สภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายพงศกรณ์ ตั้งกิตต์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด
3.คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1