คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ
วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการ ประจำปี 2566 โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ อาจารย์ริยา เด็ดขาด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีอาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ประธานสาขาวิชานิติรัฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน มีสานเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ มีจัดกิจกรรมศาลจำลอง และวิธีการพิจารณาความ รวมไปถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย