โครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผน คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ผู้จัดทำแผน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซต์ จังหวัดอุบลราชธานี