คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่น คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ ครั้งนี้

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าวฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด