ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download
No posts found.

อาจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช (ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ.,รป.ม.,

อาจารย์นภัสภรณ์ พิมพ์สวรรค์ (รองประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ., รป.ม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
ศศ.บ. ม.ขอนแก่น, รม.(IR) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ศศ.ด.สาขาพัฒนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ
ร.บ.,รป.ม. ปร.ด.

อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสอาด
บธ.บ.,รอ.ม., รป.ด. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี
รป.บ., รป.ม., รป.ด.

อาจารย์สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ป.ออ.(ครู),B.A.,พธ.บ.,ร.บ.,รป.บ.,รป.ม.,รป.ด.ม.มหิดล (กำลังศึกษา)

อาจารย์เสกสรรค์ สนวา
อาจารย์