อาจารย์ประจำสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง (ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. ม.ขอนแก่น, รม.(IR) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ศศ.ด.สาขาพัฒนศาสตร์
อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ศศ.บ., รป.ม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช
ร.บ.,รป.ม.,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ
ร.บ.,รป.ม. ปร.ด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี
รป.บ., รป.ม., รป.ด.

อาจารย์สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ป.ออ.(ครู),B.A.,พธ.บ.,ร.บ.,รป.บ.,รป.ม.,รป.ด.ม.มหิดล (กำลังศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสกสรรค์ สนวา