อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา
อาจารย์ประจำสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร
วริวรรณ

อาจารย์ประจำสาขา