รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 

รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กรอบงานพัฒนานักศึกษา

1. งานนโยบาย งบประมาณ และการบริหาร
1.1 พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษาแบบองค์รวม
1.2 กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนคณะ
1.3 กำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
1.4 กำกับดูแลและดำเนินการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบ การพัฒนานักศึกษา
1.5 วางแผนโครงการ/กิจกรรม ติดตามตรวจสอบดำเนินการโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
1.6 กำกับตรวจสอบการใช้งบประมาณดำเนินการโครงการ/ กิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
1.7 สร้างระบบและกลไกการพัฒนาให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.8 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา
1.9 อนุมัติ ลงนาม และปฏิบัติภารกิจที่คณบดีมอบหมาย

2. งานบริหารงานพัฒนานักศึกษา
2.1 ดูแลและบริหารจัดการตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
2.2 กำกับ ดูแล และดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมนักศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนานักศึกษาและการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะ
2.3 พัฒนาและออกแบบระบบกลไกเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรมแก่สโมสรนักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจและสมรรถนะของนักศึกษา
2.4 กำกับดูแลการทำงานของสโมสรนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
2.5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนานักศึกษา
2.6 ประสานงานระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในเรื่องของการจัดสรรทุนการศึกษา วินัย และสวัสดิการของนักศึกษา
2.7 กำกับดูแลและบริหารจัดการระบบงานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา โดยประสานความร่วมมือเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ตลอดจนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาและรางวัล ต่างๆ
2.8 พัฒนาแผนงานเพื่อให้สอดคล้องและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.9 กำกับดูแลข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของทุกสาขา และประสานงานกับศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอกในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.10 กำกับติดตามระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะ
2.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี