ยินดีต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในโอกาสที่มาบรรยายไห้ความรู้เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในทศวรรษหน้า”
ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด