ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 

กรอบงานสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์
1. งานระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กำกับดูแลและประสานงานนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. กำกับดูแลและให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี
5. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และโครงการ/ กิจกรรมของคณะ เพื่อสร้างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์คณะ ในสื่อประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ทุกรูปแบบ
6. ดำเนินการด้านงานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

กรอบงานวิเทศสัมพันธ์
1. จัดทำโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์และงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. ประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์
3. ดำเนินการด้านความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน ประสานงาน การทำความร่วมมือทางวิชาการ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศในด้านต่างๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านวิเทศสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

กรอบงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
1. วางระบบ กลไก และกำกับขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
2. วางระบบ กลไก และกำกับขับเคลื่อนสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ให้อาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ของคณะให้สวยงาม รวมทั้งดูแลควบคุมการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
3. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ดำเนินการทบทวน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
5. วางระบบ กลไก และกำกับขับเคลื่อนให้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการมีการดำ เนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และให้มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี