ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download
No posts found.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัย

อาจารย์สุพัฒนา  ศรีบุตรดี
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา