ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
ภาระงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภาระงาน

 

อาจารย์สุพัฒนา  ศรีบุตรดี
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ภาระงาน

 

อาจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
ภาระงาน

 

อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ภาระงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ภาระงาน