คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
ภาระงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภาระงาน

 

อาจารย์สุพัฒนา  ศรีบุตรดี
รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ภาระงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
ภาระงาน

 

อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ภาระงาน

 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ภาระงาน