คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ได้รับเกียรติ จาก
1.รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ประธานกรรมการ
2.อาจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์ กรรมการ
3.อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ กรรมการ
4.อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ กรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการและเลขานุการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีการ

ผลการประเมิน คะแนนที่ได้รับ คือ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทุกท่านเป็นอย่างสูง
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZoomFacebook