คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566