ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

กองบรรณาธิการและคณะกรรมการบริหารวารสาร

เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 2
รอบ 4 ครั้งที่ 3 (2565 – 2567)Facebook