วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 2

โดยมี อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์” รูปแบบ Online สัมมนาพิเศษจากศิษย์เก่าคณะนิติรัฐศาสตร์ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์” และกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่นิติรัฐศาสตร์”…#LPP #RERU